Chi tiết rao vặt

Mẫu số 9 trong giấy phép Lao Động (Form no.9 in work permit)

Mẫu Số 9 Trong Giấy Phép Lao Động/ Form no.9 in work permitMẫu số 9 là gì?/ (what is Form no.9?)
Mẫu đề nghị cấp giấy phép lao động mẫu số 9 theo thông tư 40/2016 là mẫu áp dụng cho người nước ngoài di chuyển nội bộ trong phạm vị 11 ngành dịch vụ trong bản cam kết giữa Việt Nam và Tổ chức thương mại thế giới. Nếu duyệt kết quả thì một công văn của sở lao động xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.(Form suggests issued work permit no.9 under Circular40/2016 is form applied for foreigners internal moves within range 11 services industry in commitment between Viet Nam and World Trade Organization. If acceptance of the result, official dispatch of Department of Labor confirms foreigners do not belong aspect to an issued work permit.)

Mẫu số 9: Tải tại đây Mẫu số 9 – GPLĐ/ Form no.9: download here form no.9- GPLD

Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
(Form no.9: Promulgating under Circular no 40/2016/TT- BLDTBXH date 25 months 10 the year 2016 of Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs guiding the implementation of a number of articles of the Decree no 11/2016/ND-CP)
TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC (Name of enterprise/ Organization) ——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Socialist republic of Viet Nam) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Independence-Freedom-Happiness)
————–Số/ No:…………………. V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động/ (V/v confirms foreigners do not belong aspect to an issued work permit )……., ngày…..tháng…..năm……..(……., date….month……year)

Kính gửi/ Respectfully to : ..........................................................(1)
Tên doanh nghiệp/tổ chức/ (Name of enterprise/ Organization): .........................................Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp trong nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/cơ quan, tổ chức/nhà thầu)/ Type of enterprise/ organization ( domestic enterprise/ Foreign-invested enterprises, organization/ contractions) ........................................Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức/ : ........................................ người/ (Total of laborers arw working at enterprise, organization:........................................people) Trong đó số lao động nước ngoài là:........................................ người/ (A number of foreign laborers is:........................................people)
Địa chỉ/ Address: ........................................Điện thoại/ Phone: ........................................6. Email (nếu có)........................................Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số/ Business license (working) no: ........................................ Cơ quan cấp/ Place issued: : ........................................ Có giá trị đến ngày/ Valid until: : .......................................
Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động)/ Field of activity (working): ........................................ Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email)/ (Applicant of enterprise/ organization to contact when needed): ........................................
Căn cứ văn bản số......(ngày/tháng/năm) của .......về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị ................(2) xác nhận những người lao động nước ngoài sau đây không thuộc diện cấp giấy phép lao động (có danh sách kèm theo) và các điều kiện cụ thể như sau

(Basing written notices no…(date/month/ year)….about acceptance use foreign laborers, (name of enterprise/ organization) suggest……………….(2) confirm that foreign laborers the following do not belong aspect to an issued work permit) (There is a list attached) and specific conditions following)
– Trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (nêu rõ thuộc đối tượng nào quy định tại Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016)
In case foreign laborers the following do not belong aspect to an issued work permit) (specify the subjects specified in Article 7 of Decree No. 11/2016 / ND-CP of February 3, 2016)
– Các giấy tờ chứng minh kèm theo (liệt kê tên các giấy tờ)/ Attached proofs (listed the name of doceuments)

Xin trân trọng cảm ơn! (Thank you very much)

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu đơn vịĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC (Representative enterprise/ orgnization) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Sign, write full name, seal)

Ghi chú: (1) (2) Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)/Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố…

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ/ (All information consultant immigration, please contact)

CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc
Website: http://visabaongoc.com/
Tin liên quan Dịch vụ - Du lịch

Xe bus Đà Nẵng đi Bà Nà
Tour Đà Nẵng Phú Quốc Quy Nhơn
Tour Đà Nẵng dài ngày
Hồ sơ cấp giấy phép lao động - Chức Danh Giám Đốc Điều Hành
Gia hạn 1 năm (Renew 1 year)
Gia hạn 1 năm (Renew 1 year)
Gia hạn lưu trú 1 tháng (Renew a residence 1 month)
Ghế mát xa Okasa nên mua cái nào ?
Ghế mát xa Okasa nên mua cái nào ?
Ghế mát xa Okasa nên mua cái nào ?
Ghế mát xa Okasa nên mua cái nào ?
Ký hiệu TT gia hạn 6 tháng (Sign Visa TT renew 6 months)
Thẻ tạm trú cho vợ (chồng) theo chồng (vợ) Việt Nam
Mơ thấy cá voi có ý nghĩa gì?
Thẻ tạm trú 1 năm cho việt kiều và thân nhân việt kiều
Ngủ mơ thấy gạo có ý nghĩa gì?
Ngủ mơ thấy mưa đánh số mấy?
Thẻ tạm trú 3 năm cho đại diện pháp luật
Mẫu Số 1 Trong Giấy Phép Lao Động
Hồ sơ cấp giấy phép lao động - Chức danh lao động kĩ thuật
Cấp lại giấy phép lao động do bị mất - Công ty tphcm
Câu hỏi GPLĐ cho khách nước ngoài là Chuyên Gia
Thông tư số 23-2017TT-BLĐTBXH
Máy khoan phay Bemato
Mẫu số 9 trong giấy phép Lao Động (Form no.9 in work permit)
Website : raovat.trit.vn - muaban.trit.vn - raovat.orgs.vn Email : admin@trit.vn
Copyright © 2008 www.trit.vn. All rights reserved.